انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران

کارهای دستی زنان خانوار بیماران دیالیزی و پیوندی

21 مرداد 1399 ساعت 9:12


کارهای دستی زنان خانوار بیماران دیالیزی و پیوندی ، 
برای خرید این کارهای دستی میتوانید به واحد مددکاری مراجعه کنید .
تلفن: 88942570-021
 تهیه شده در واحد روابط عمومی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران.


کد مطلب: 1097

آدرس مطلب: https://www.irankf.com/video/1097/کارهای-دستی-زنان-خانوار-بیماران-دیالیزی-پیوندی

انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران
  https://www.irankf.com