همایش تقدیر از خیّرین و نیکوکاران حامی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران

همایش تقدیر از خیّرین و نیکوکاران حامی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران

۱۴ اسفند ۱۳۹۹