آدرس انجمن حمایت از بیماران کلیوی قزوین

آدرس انجمن حمایت از بیماران کلیوی قزوین

۱۷ دی ۱۳۹۸
حضور داود محمدی نماینده مردم قزوین و فاطمه اشدری مدیر انجمن کلیوی استان در منزل دکتر عباسپور مخترع قزوینی

حضور داود محمدی نماینده مردم قزوین و فاطمه اشدری مدیر انجمن کلیوی استان در منزل دکتر عباسپور مخترع قزوینی

۶ دی ۱۳۹۸
نشست هم اندیشی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان قزوین با مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره)

نشست هم اندیشی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان قزوین با مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره)

۱۶ آذر ۱۳۹۸