دیدار مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران با جناب آقای شریفی مدیر کل امور اجتماعی استانداری سمنان

15 تير 1400 ساعت 11:46

دیدار مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران با جناب آقای شریفی مدیر کل امور اجتماعی استانداری سمنان و ارائه گزارش و طرح موانع و مشکلات ملی و استانیکد مطلب: 1463

آدرس مطلب: https://www.irankf.com/news/1463/دیدار-مدیرعامل-انجمن-خیریه-حمایت-بیماران-کلیوی-ایران-جناب-آقای-شریفی-مدیر-کل-امور-اجتماعی-استانداری-سمنان

انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران
  https://www.irankf.com